නැගෙනහිර පළාතේ පුරාවස්තු ආරක්ෂා කිරීමට ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායක් - Hiru News 23-05-20