කෝප් කමිටුව සිදු කරන විමර්ශන නොකඩවා ඉදිරියටත් සිදුකරනවා - ඇමති දිනේෂ් - Hiru News 04-12-19