තරුණියක් බේරන්න ජලාශයට බිලිවූ රිස්වාන් සියල්ලන් හඬවා අවසන් ගමන් යයි - Hiru News 24-05-20