ඉන්දීය අගමැති සමඟ මෝටර් රථයක් තුළ සිදුවුණු සාකච්ඡාවක් ගැන විමල් කියයි - Hiru News 13-06-19