ශ්‍රී ලංකාව සාර්ථකව කොරෝනා පාලනය කර ඇතැයි ඉන්දීය අගමැතිගෙන් සහතිකයක් - Hiru News 24-05-20