ක්ලෝරීන් මිශ්‍ර වායු ආග්‍රහණය වූ පිහිනුම් ක්‍රීඩිකාවන් පිරිසක් රෝහලට - Hiru News 16-05-19