පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවාහැරීමෙන් මුදල් බලතල ජනපතිට හිමි වෙනවා - මෛත්‍රී - Hiru News 22-02-20