ප්‍රදේශ කිහිපයක ඇති වූ නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වය ගැන පළවූ පක්ෂ විපක්ෂ අදහස් - Hiru News 15-05-19