යාපනය දිස්ත්‍රික්කයට පනවා තිබු ඇඳිරි නිතිය යළි දැනුම් දෙනතුරු දීර්ඝ කෙරේ - Hiru News 26-03-20