මුස්ලිම් හිටපු ඇමතිවරු යළි තනතුරු භාර ගැනීම ජනපති දිවයිනට පැමිණීමෙන් පසු - Hiru News 13-07-19