රට ගිනි තියෙන ඇමතිලා ගැනත් පරීක්ෂණ කරන්න - පුජ්‍ය පූජ්‍ය මාවරලේ භද්දිය හිමි - Hiru News 15-05-19