පාසල් යළි ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් අඟහරුවාදා සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡාවක් - Hiru News 24-05-20