සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ඇති අර්බුදකාරි තත්ත්වය ගැන මහ නාහිමියන්වරුන් දැනුවත් කරයි - Hiru News 12-07-19