එක ජාතියකට තවත් ජාතියක් පාගන්න දෙන්න බෑ - රනිල්-මහින්ද පාර්ලිමේන්තුවේදී ගැටෙයි - Hiru News 12-01-19