පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයට සහය ලබා දුන් මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවරයා ගැන තවත් හෙළිදරව්වක් - Hiru News 16-05-19