ගුවනේදී ජීවිතක්ෂයට පත්වූ විදේශිකයන්ගේ මරණ පරීක්ෂණ මෙරටදී සිදුකිරීම අනාරක්ෂිතයි - Hiru News 15-01-20