රටේ පවතින වත්මන් තත්ත්වය පිලිබඳව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ සිදුකළ විශේෂ ප්‍රකාශය - Hiru News 08-04-20