පාස්කු ප්‍රහාරය වළක්වා ගැනීමට පැවති රජයට හැකියාව තිබූ බව මහාචාර්ය රොහාන් ගුණරත්න පවසයි - Hiru News 11-12-19