මුස්ලිම් පල්ලි සෝදිසියේදී ආරක්ෂක අංශ සැලකිලිමත් විය යුතු බව බස්නාහිර ආණ්ඩුකාරවරයා කියයි - Hiru News 17-05-19