ළිං පතුලේ අවසන් ගමන් ගිය ජීවිත - Hiru News 25-10-21