රිෂාඩ් නෙමෙයි හැංගෙන්න ඕන අපි - Hiru News 18-10-20