මහවැලි ගඟෙන් ගොඩගත් මෝටර් රථය - Hiru News 29-11-21