විස්ස ගැන පක්ෂ විපක්ෂ කියන කතා - Hiru News 17-09-20