රට පටලන ඇමති - වගකීම ගම්මන්පිළගේ - Hiru News 18-06-21