කොළඹට ආ යුද හමුදා සන්නද්ධ රථ පෙළ - Hiru News 15-05-22