ධාවනයට සැරසෙන දුම්රිය කුමරියෝ - Hiru News 23-10-21