නාපාන හිමියන්ට ගෙනා ශෝක යෝජනාව - Hiru News 22-11-20