ලංකාවේ ජනතාව අතරට ගිය ඉරාන ජනපති - Hiru News 25-04-24