කුලියාපිටියටත් ආ කොවිඩ් අවදානම - Hiru News 18-10-20