කලකට පසු රාජපක්ෂ සෙවණට ගිය රනිල්- Hiru News 25-11-22