ශානිට බන්ධනාගාරයේදී දෙන ආරක්ෂාව - Hiru News 02-08-20