ගායිකා සුජීවාගේ පාදයේ උණ්ඩ දෙකක් - Hiru News 11-07-24