දෙදෙනෙකුට මරු කැඳවූ දෙල්ගොඩ අනතුර - Hiru News 11-06-21