ඉස්ලාම් බැතිමතුන්ගේ 'හජ්' දිනය අදයි - Hiru News 17-06-24