සහරාන්ව මෙහෙය වූ අයෙක් ගැන තොරතුරු - Hiru News 22-11-20