කරූ කියන මරු පහර - අයෙමත් ආපු සජිත්ලා - Hiru News 09-12-21