තෙල් ගැන උණුසුම් වූ - මැති සබයේ කතාබහ - Hiru News 23-02-21