ශ්‍රී ලංකාවේ සිට is ත්‍රස්තයින් රැගත් යාත්‍රාවක් ඉන්දියාවට යන බවට හෝඩුවාවක් - Hiru News 27-05-19