බඩු මිල දරාගන්න අමාරුයි - ජනතාව කියන කතා -Janathawa Kiyana Katha - Hiru News 17-09-20