ආර්ථික අර්බුදය ඇතුළෙ දැඩි ලෙස පීඩාවට පත්වෙන අපි.. Lgbt ප්‍රජාව ජාතික මෙහෙවර 28.06.2021 28-06-22