අපිට කියලා තියෙන්නේ කදුළු ගෑස් කන්න කියලා #Lka #Goodbadugly # 13/02/2020 15-02-20