මියගිය Ltte සාමාජිකයින් සැමරූ සුමන්තිරන් - Hiru News 22-11-20