අපිට වෙලා තියෙන්නේ ඉඟුරු දීලා මිරිස් ගත්තා වගේ තත්ත්වයක් Muruththettuwe Ananda Thero 16-09-21