තුනෙන් දෙක ගැන කවුරු උනත් කයිවාරු ගහන්න අවශ්‍ය නෑNalaka Godahewa 29-11-21