''අපරාධ ගැන විමර්ශන Npp ආණ්ඩුවකින් කළ හැකි බව විශ්වාසයි'' - අමුතුවෙන් Cidයට යන්න ඕනෙ නෑ - Hiru News 25-06-24