කොස්ගොඩ Oic ඇතුළු පොලිසියේ 03ක් වසර 07ක් හිරේ - Hiru News 25-06-24