එහෙම කතා කරනවද Oic මහත්තයෙක් - එයාල විතරද බත් කන්නේ - Hiru News 15-05-22