කොම්පඤ්ඤවීදියේ Oic දෙන ගෑස් - ඩීසල් ආවත් ෂෙඩ්වලට නෑ ! - Hiru News 14-05-22