රිස්වාන් සමුගනිද්දී එපා වූ ජීවිතය යළි ලබාදුන් Oic තරුණිය හමුවී කී සංවේදී කතාව - Hiru News 23-05-20