බොරුවට තමුසෙගෙ හයිය පෙන්නන්න එනවා... එනවා එළියට... චමල් ෆොන්සේකාට බැනවදී Parliament 08-04-21